ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  شکرگزاری

  بسم الله الرحمن الرحیم

  منت خدای را عز و جل که  طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت.هرنفسی که فرو می رود

  ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات ،پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از

  دست و زبان که بر آید    کز عهده شکرش به در آید    بنده همان به که ز تقصیر خویش     عذر به درگاه خدای آورد

     ور نه سزاوار خداوندیش    کس نتواند که شمار آورد.         (شیخ اجل سعدی )