خانه » فرم شرح حال وضعیت عزت نفس و حس ارزشمندی !

فرم شرح حال وضعیت عزت نفس و حس ارزشمندی !

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرم شرح حال وضعیت عزت نفس و حس ارزشمندی !

 

 

فرم شرح حال وضعیت عزت نفس و حس ارزشمندی !

 

بعد از ثبت نام در دوره چهل قدم ، دانشجویان به صفحه ای هدایت می شوند  که فرم های شرح حال و ضعیت کنونی روحی و روانی و سلامت و ثروت و در آمد و عزت نفس  در آن قرار دارد که دانشجویان

باید  این فرم ها را کامل کنند.

+فرم شرح حال وضعیت عزت نفس و حس ارزشمندی

 

سوالات فرم شرح حال وضعیت عزت نفس و حس ارزشمندی !

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

آیا شادی و رفاه و لذت بردن از زندگی دنیوی ، نعمت ها و مواهب الهی با باورهای دینی و اعتقادی ما مغایرت دارد؟

چرا در غرب که تقید دینی هم ندارند این همه رفاه و ثروت و شادی و شادمانی است؟

آیا بحث مدار و انرژی و فرکانس و کائنات و قانون های آنها واقعیت دارد؟

آیا ما هم می توانیم افراد و کارآفرین های مثل بیل گیتس،جف بروس،وارن بافت،زاکربرگ، و بشویم؟یا آنها دارای امکانات و شرایط ویژه و خاص بودند که توانستند موفق شوند؟

آیا کسب موفقیت و بدست آوردن ثروت و… مربوط به یک سن خاصی است؟

آیا زنها و دختران هم می توانند درهمه این جنبه ها(ثروت-سلامتی-رابطه و عشق و مودت ومعنویت-رشد فردی و خواسته های  خاص …) موفق بشوند و به تمام خواسته های خود برسند؟

آیا انسان قادر به تعیین سرنوشت خود است؟

آیا انسان قادر به تغییر سرنوشت خویش است؟

رابطه خداوند با آفرینش و قانون ها و باورهاو کائنات چیست؟

کجای کار ما اشتباه است که به خواسته هایمان نمی رسیم؟

آیا به اطلاعات و دانش و آگاهی هایی و کتبی که از اساتید و نویسندهای غربی و شرقی به ما می رسد می شود اعتماد کرد؟

 –هم شاد و شاداب و شادمان زندگی کنیم هم کوچکترین اتفاق نا خوشایندی برای ما رخ ندهد؟

هم در این دنیا با خوبی و خوشی و شادی و آرامش و آسایش زندگی کنیم هم در جهان آخرت؟

قانون حال خوب مساویست با اتفاق های خوب واقعیت دارد؟به چه صورت است؟

چطور با این همه مشکل و نداری و فقر و تنگدستی حال خود را خوب نگه داریم؟

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم