خانه » چرا راجع به بعضی جنبه ها مثل جذب ثروت به خواسته هایم نمی رسم؟

چرا راجع به بعضی جنبه ها مثل جذب ثروت به خواسته هایم نمی رسم؟