خانه » به چه سوالاتی در بحث شادی و شادمان زیستن در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

به چه سوالاتی در بحث شادی و شادمان زیستن در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

به چه سوالاتی در بحث شادی و شادمان زیستن در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

 

دوره چهل قدم

 

 

به چه سوالاتی در بحث شادی و شادمان زیستن در دوره چهل قدم پاسخ داده می شود؟

آیا شادی و رفاه و لذت بردن از زندگی دنیوی ، نعمت ها و مواهب الهی با باورهای دینی و اعتقادی ما مغایرت دارد؟

آیا قانون جذب با باورهای دینی و اعتقادی ما مغایرت دارد؟

آیا خداوند قدرت خلق ثروت و سلامتی و شادی و لذت بردن از زندگی مادی را به من داده است؟

چه روایاتی در زمینه ثروت و شادی و شادابی و لذت از زندگی  از ائمه وجود دارد؟

 

شادی

 

 

خدا تا چه میزان از پول و ثروت و شادی و لذت از زندگانی مادی این دنیایی را برای ما در نظر گرفته است؟

–آیا  می شود هم شاد و شاداب و شادمان زندگی کنیم هم کوچکترین اتفاق نا خوشایندی برای ما رخ ندهد؟

هم در این دنیا با خوبی و خوشی و شادی و آرامش و آسایش زندگی کنیم هم در جهان آخرت؟

قانون حال خوب مساویست با اتفاق های خوب واقعیت دارد؟به چه صورت است؟

قدرت باورهای مثبت بیشتر است یا قدرت باورهای منفی؟

چرا اتفاقات بد همیشه با من همراه است؟

 

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم