خانه » چه موضوعاتی در دوره چهل قدم مورد بررسی قرار می گیرد؟

چه موضوعاتی در دوره چهل قدم مورد بررسی قرار می گیرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چه موضوعاتی در دوره چهل قدم مورد بررسی قرار می گیرد؟

 

دوره چهل قدم

 

چه موضوعاتی در دوره چهل قدم مورد بررسی قرار می گیرد؟

تمام موضوعاتی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم با زندگی و سعادت و خوشبختی و خوب و مرفه و شاد و در سلامتی و تندرستی کامل زندگی

کردن انسان ربط داشته باشد.

ایمان به خدا و معنویت. دریافت هدایت و الهامات از طرف خداوند. نیل به مقام و جایگاه اصلی انسان در  فلسفه آفرینش و آن مقام خلیفه الهی انسان

است. قوانین ،دستورات ،آموزشها و آگاهی هایی که ما را  در مسیر  رسیدن به خواسته ها و آرزوها و رویاهای خود کمک کند .

خواسته ها و آرزوهایی که جزء لاینفک و لازمه زندگی دنیوی ماست.ثروت و شادی و عشق و رابطه و مودت،عزت نفس و خود باوری و احساس

ازشمندی. کسب و کار و بیزینس و درآمدهای با برکت و با کیفیت و بزرگ و زیاد.

و…

 

 

ثبت نام در دوره چهل قدم -قدم دوم